Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond teater

Retningslinjer for Frifond teater

Forvaltes av LNU

Gjeldende fra 1. januar 2020.

Frifond teater er en del av Frifond, en støtteordning opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

1. Hva er formålet med Frifond?

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

2. Kan gruppa vår få støtte? 

For å få støtte må gruppa: 

a) være en frivillig gruppe
b) bestå av minst tre personer, og minst 1/3 av personene være under 26 år
c) arbeide etter demokratiske prinsipper

Gruppa får ikke støtte dersom dere: 

d) er et offentlig organ eller enhet, eller tilknyttet disse. Eksempler er skoler, aktivitetsskoler, elevråd, FAU og kommunale ungdomsklubber. Offentlige ansatte kan ikke søke i virke av sin stilling.
e) er registrert i Enhetsregisteret som noe annet enn «forening/lag/innretning». Gruppa behøver ikke være registrert i Enhetsregisteret for å få støtte.
f) har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser
g) er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF)
h) er tilknyttet en organisasjon som selv får støtte fra Frifond organisasjon
i) er tilknyttet en organisasjon som har en barne- og ungdomsorganisasjon som får støtte fra Frifond organisasjon
j) er sentralleddet i en organisasjon som har lokallag
k) omfattes av statlige støtteordninger for tros- og livssynssamfunn, eller er tilknyttet en gruppe som er omfattet av slike ordninger
l) har fått støtte fra en annen Frifond-ordning i løpet av dette kalenderåret

Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget.

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at all støtte kreves tilbake.

3. Kan prosjektet vårt få støtte?

For å få støtte må prosjektet: 

a) være organisert av gruppa selv
b) gjennomføres basert på frivillig innsats
c) være for og med barn og ungdom
d) gjennomføres i lokalmiljøet
e) Være et kurs eller en produksjon innen sceniske uttrykk som teater, impro, laiv, revy eller sirkus
f) ha spilletillatelse dersom dette er juridisk nødvendig

Prosjektet får ikke støtte hvis: 

g) det helt eller delvis er et offentlig ansvar eller tilbud.
h) det er av ren privat karakter eller på annen måte ikke har et allmennyttig siktemål
i) gruppas medlemmer eller deres nærmeste skal betales
j) varer eller tjenester skal kjøpes eller leies fra gruppas medlemmer, deres nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i
k) inntekter skal gis bort

Frifond teater støtter teaterproduksjoner og teaterkurs. Musikkprosjekter støttes av Frifond musikk. Øvrige prosjekter, inkludert danseprosjekter, støttes av Frifond barn og unge. Slike prosjekter kan derfor ikke få støtte fra Frifond teater. Dersom en søknad er sendt til feil støtteordning, vil den overføres til riktig støtteordning for behandling.

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at all støtte kreves tilbake.

4. Hvem kan få betalt i prosjektet?

Frifond teater støtter frivillige prosjekter. Hovedregelen er derfor at ingen skal betales for det de gjør i prosjektet.

Gruppa og deltagerne gjennomføre prosjektet basert på frivillig arbeid.

Følgende kan ikke betales:

a) Dansere og skuespillere kan ikke betales
b) Søker kan ikke betales
c) Personer som sitter i gruppas styre kan ikke betales

Følgende personer kan betales

d) Teknikere som skal håndtere teknisk utstyr som gruppas medlemmer ikke er kvalifiserte til å betjene
e) Musikere som ikke har en rolle på scenen
f) Inntil tre kunstnerisk ansvarlige

De som skal betales i et prosjekt skal være innleid av, eller ansatt av et frivillig styre. Det kunstneriske, musikalske og tekniske ansvaret vil på denne måten være delegert fra et frivillig organ.

All bruk av betaling skal godkjennes på forhånd. Det gjelder også bruk av vikarer, samt oppjustering av budsjettert lønn/honorar.

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at all støtte kreves tilbake.

5. Hva kan man bruke pengene på?

Frifond teater støtter utgifter som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt. Hva som er nødvendig vil variere fra prosjekt til prosjekt. Alle utgifter må spesifiseres i budsjettet.

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a) administrasjonskostnader eller rene driftsutgifter
b) alkohol og tobakk
c) turnévirksomhet
d) innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn
e) inngangsbilletter
f) kjøregodtgjørelse
g) kursavgift/deltakeravgift
h) utgifter som direkte eller indirekte er knyttet til innsamlingsaktiviteter
i) utstyr til personlig bruk
j) varer og tjenester som er ulovlige i Norge

Støtte til investeringer og tredjepartsavtale:

Støtte til investering i dyrt utstyr kan bare gis dersom

– gruppa er særskilt stabil
– utstyret skal eies av gruppa
– utstyret er nødvendig for prosjektet
– utstyret skal brukes av mange personer
– utstyret ikke kan leies, eller er uhensiktsmessig å leie

Dersom det skal gis støtte til investeringer må søker sende inn gyldige vedtekter eller avtale med tredjepart som viser hva som skjer med investeringene dersom gruppa blir lagt ned.

En slik tredjepart må enten:

– selv oppfylle kravene for å få støtte fra Frifond teater
– være lokallag i en nasjonal organisasjon som får støtte via Frifond organisasjon
– være frivillighetssentral eller kommunal ungdomsklubb

Kjøp fra privatpersoner

Utstyr og tjenester skal normalt ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner. Hvis dette er nødvendig skal det begrunnes av søker og godkjennes av LNU på forhånd.

6. Hvor mye penger kan man få?

Det gis følgende maksbeløp til de ulike prosjektene.

Prosjekt med avsluttende forestilling: 40 000 kroner
Kurs: 10 000 kroner

En gruppe kan få tildelt maksimalt 80 000 kroner per kalenderår.

En søker kan stå ansvarlig for maksimalt 80 000 kroner fra Frifond per kalenderår.

Ett og samme prosjekt kan ikke få støtte fra Frifond mer enn én gang. Det vil si at hvis man får penger til et prosjekt kan man ikke få mer penger til akkurat det prosjektet.

Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor man planlegger å gå i overskudd.

7. Hvem har ansvaret for prosjektet?

Søker er en fysisk person, som har sendt inn en søknad i eget navn, på vegne av en gruppe.
Juridisk ansvarlig er en fysisk person, som har det juridiske ansvaret for prosjektet. Vanligvis er søker juridisk ansvarlig, men om søker ikke er myndig må det utpekes en annen juridisk ansvarlig.

LNU og Norsk musikkråd er organisasjonene som forvalter Frifond. LNU forvalter Frifond teater og Frifond barn og unge, mens Norsk musikkråd forvalter Frifond musikk. Begge organisasjonene har tilgang til søknader innsendt til både Frifond teater, Frifond musikk og Frifond barn og unge.

Når LNU godkjenner en søknad, blir det sendt en e-post til søker for å varsle at det gis tilbud om støtte. Samtidig blir et tilsagnsbrev gjort tilgjengelig i søknadsportalen for signering.
Tilsagnsbrevet er et kontraktsforslag til juridisk ansvarlig fra LNU. Kontrakten inngås ved at juridisk ansvarlig signerer tilsagnsbrevet elektronisk.

Ved å signere kontrakten blir juridisk ansvarlig personlig og økonomisk ansvarlig for at støtten blir brukt i tråd med kontrakten og disse retningslinjene, og for at rapport leveres til LNU innen rapportfristen.

Dersom tilsagnsbrevet ikke er signert innen én måned blir vedtaket om støtte opphevet.

8. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema i søknadsportalen på www.frifond.no.

Søknaden skal inneholde:
– fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til søker
– fullstendige opplysninger om gruppa
– fullstendige opplysninger om prosjektet
– fullstendig budsjett for prosjektet

Mangelfulle søknader kan avslås.

Ved voksenstyrte prosjekter må barne- og/eller ungdomsmedvirkning synliggjøres.

9. Hvordan vurderes søknaden?

Søknader til Frifond teater behandles løpende av LNU.

Dersom saksbehandlingstiden overstiger fem uker skal søker ha tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid. Søknader blir skjønnsmessig vurdert og tildelt støttebeløp ut fra hvor mye penger støtteordningen har.

LNU kan prioritere søknader som viser at aktiviteten har en tydelig egenmedvirkning fra barn og unge.

LNU kan gjøre unntak fra enkelte punkter i retningslinjene for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta i frivillig aktivitet.

LNU kan støtte bestemte deler av et prosjekt, og øremerke støtten til disse. Det kan også gjøres skjønnsmessige kutt i budsjettet.

LNU kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for støtten.

10. Kan man endre prosjektet etter at man har fått støtte?

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal LNU informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponering av støtten gjøres i søknadsportalen. Omdisponeringer skal være godkjent av LNU før de kan gjennomføres.

11. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. Klage leveres gjennom søknadsportalen innen tre uker etter vedtak.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom det vil ta lenger tid, skal klager få beskjed om det så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor søker med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.

Dersom søker vil opprettholde klagen skal det leveres ny klage via søknadsportalen innen tre uker etter det nye vedtaket. Ved opprettholdelse av klage kan søker kun klage på anvendelsen av retningslinjene.

Opprettholdt klage behandles av LNUs klageutvalg som møtes 6-8 ganger per år. Søker inviteres til å være med på møtet, så snart møtedato er satt. Endelig vedtak oversendes søker via søknadsportalen. Klageutvalgets vedtak er endelig, og kan ikke klages på.

12. Hva er kravene til rapportering?

Ved å signere tilsagnsbrevet forplikter juridisk ansvarlig seg til å sørge for at rapport og bilag blir levert. Dette gjøres ved å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi av alle prosjektets bilag innen fristen som står i tilsagnsbrevet. Regnskapet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter.

Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU kan på forespørsel fra søker sende ut et skjema som i utfylt og signert stand godkjennes som bilag. Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter, eller bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse.

Bilag fra privatpersoner må inneholde selgers/utleiers signatur.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert.

Dersom prosjektet resulterer i et produkt som kan deles med andre, skal søker sende et eksemplar til LNU sammen med rapporten. Produktet kan sendes digitalt.

Dersom LNU ikke mottar fullstendig rapport med kopi av prosjektets bilag innen avtalt frist, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

13. Hva er LNUs rett og plikt til innsyn?

LNU besøker hvert år enkelte søkere som har fått støtte.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at støtte er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at søker framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering, for å avkrefte en slik mistanke.
LNU kan kreve innsyn i deltakerlisten etter at arrangementet er gjennomført.

Dersom det blir dokumentert at søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om gruppa og/eller prosjektet, eller om bruken av støtten, vil LNU anse at støtten er gitt på falskt grunnlag.

Frifond er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet § 10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

14. Kan LNU holde tilbake penger?

LNU har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppa i andre saker:
– har ubetalte krav
– ikke har levert rapport, eller levert mangelfull rapport
– har misligholdt midler eller er mistenkt for dette
– har fått støtte på falskt grunnlag, eller er mistenkt for dette

Punktene over gjelder både Frifond og andre av LNUs støtteordninger.

Dersom årsaken til tilbakeholdelsen ikke opphører innen rimelig tid, kan vedtaket om støtte trekkes og søknaden avslås.

15. Kan LNU kreve tilbake penger?

Prosjektoverskudd, penger som ikke er brukt, eller penger som ikke er brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav om dette er sendt ut.

Ved mangelfull rapportering, ved mislighold av støtte, eller dersom støtte er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve penger tilbakebetalt fra juridisk ansvarlig.

LNU kan sende krav som ikke er innfridd til inkasso.

LNU kan avtale nedbetalingsplan med søkere som har fått krav om tilbakebetaling. Nedbetalingsplanen er rentefri. Minimalt terminbeløp i en slik avtale er 1 000 kroner, og maksimal nedbetalingstid er to år. Dersom søker ikke betaler inn et terminbeløp innen avtalt frist kan LNU anse avtalen som brutt, og kreve tilbake hele kravet med to ukers betalingsfrist.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre