Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond musikk

Retningslinjer for Frifond musikk

Forvaltes av Norsk musikkråd

§ 1: Formål

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger.

Formålet med Frifond musikk er å øke interessen for musikkaktiviteter på lokalt plan.

§ 2: Målgruppe

Frivillige lag, foreninger og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.

§ 3: Tilskuddsberettiget

a) Tiltak som kan motta tilskudd

For å få tilskudd må:

gruppen bestå av minimum tre aktive deltakere,

gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år,

minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten være yngre enn 26 år,

gruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende,

tiltaket det søkes støtte til ha et allmennyttig siktemål,

gruppen ha musikkaktivitet som del av sin virksomhet,

gruppen ha lokal tilknytning og arrangere aktiviteten i lokalmiljøet.

 

b) Tiltak og kostnader som faller utenfor

Frifond musikk gir ikke tilskudd til:

– Prosjekter som er gjennomført og kostnader som er påløpt før søknad er sendt inn.

– Lag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), driver en aktivitet som er organisert i NIF eller har sitt formål knyttet til en idrett eller sport.

– Grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investering i utstyr til personlig bruk eller kjøp av underholdningstjenester. Frifond musikk gir dog tilskudd til musikkinstrumenter og musikkutstyr der disse brukes av gruppen.

– Det gis ikke tilskudd til innkjøp av datautstyr, slik som Macer/PCer/nettbrett/lydkort m.m., selv om disse er ment å brukes i gruppens musikkaktivitet. Frifond musikk støtter heller ikke DJ-utstyr.

Det er ikke mulig å kjøpe brukt-utstyr.

– Grupper som mottar midler fra Frifond organisasjon hos Norsk musikkråd eller LNU.

– Bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelse, samvirker eller andelslag.

– Grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser.

– Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.

– Ordinære driftskostnader.

– Grupper som mottar fast årlig tilskudd fra bydel, kommune eller fylke.

– Offentlige organer eller enheter (for eksempel fylke, kommune eller skole) eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud. Prosjekter i forbindelse med kulturskoler og SFO/aktivitetsskole, samt prosjekter der deltakerne evalueres i en studiesammenheng eller der tiltaket er en del av studiet, er ikke støtteberettiget.

– En og samme gruppe kan bare støttes av en av Frifondordningene i samme kalenderår. Søker skal oppgi i søknaden om gruppen har søkt eller mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon, Frifond teater og /eller Frifond barn og unge.

§ 4: Krav til søknaden

Søker skal fylle ut søknadsskjema på www.stotteordninger.no. Søknaden skal inneholde bla navn på søkergruppe og kontaktperson, budsjett og beskrivelse av tiltaket.

En søkergruppe kan ikke få støtte til ett og samme tiltak eller prosjekt mer enn en gang.

Maksimalt støttebeløp til de ulike aktivitetene:

a)  Større grupper: maksimum  kr. 10.000

b)  Band: maksimum  kr. 6.000

c)  Arrangere konsert eller festival: maksimum kr. 35.000

Søker er selv ansvarlig for at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Det er ingen søknadsfrist i Frifond musikk, søknader blir behandlet fortløpende.

§ 5: Saksbehandling

Søknader til Frifond musikk behandles fortløpende. Det må dog påberegnes tre uker saksbehandlingstid. Søknader blir skjønnsmessig vurdert og det tildeles tilskudd ut fra at det er begrensede midler i ordningen.

§ 6: Klageadgang

Det kan klages på fordelingsvedtak dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen. Klage leveres til NMR gjennom søknadssystemet innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra Norsk musikkråd.

Saksbehandler behandler søknaden på nytt. Søker kan velge å opprettholde klagen dersom en ikke er enig i ny beslutning. Dersom søker velger å opprettholde klagen skal dette meldes skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt fra Norsk musikkråd. Klagen vil da bli behandlet av klageutvalget i Norsk musikkråd. Endelig vedtak i klageutvalget kan ikke påklages.

§ 7: Bruk av tilskuddet

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a)  å lønne/honorere og/eller kjøpe/leie varer eller tjenester fra deltakere i aktiviteten, deltakernes nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i.

b)  reise/diett og kjøregodtgjørelse

c)  alkohol

d)  kjøp av underholdningstjenester

e)  administrasjonskostnader

Utstyr og tjenester kan ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner.

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal Norsk musikkråd informeres om dette så snart som mulig. Søknad om omdisponeringer gjøres via søknadssystemet.

Omdisponeringer skal være avklart med saksbehandler før de kan gjennomføres. Midler som ikke er brukt skal tilbakebetales Norsk musikkråd.

§ 8: Akseptering og utbetaling av tilskudd

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet, akseptskjema og rapportskjema lastes ned ved innlogging.

Akseptskjemaet er kontrakten mellom Norsk musikkråd og tilskuddsmottaker. Dette skal signeres elektronisk av kontaktpersonen. Dersom kontaktpersonen er under 18 år, må akseptskjemaet signeres av ansvarlig person over 18 år eller en foresatt.

Den som har signert akseptskjemaet er personlig og økonomisk ansvarlig for at tilskuddet blir brukt i tråd med tilsagnet og disse retningslinjene, og for at rapport leveres innen rapporteringsfristen. Dersom akseptskjemaet ikke er signert innen tre uker etter at tilsagn er sendt bortfaller tilsagnet.

Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etter at tilsagnet er akseptert og eventuelle klager er ferdigbehandlet.

§ 9: Krav til rapportering

Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi/skannet kopi av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen som står i tilsagnsbrevet.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert. Norsk musikkråd skal hvert år etter nærmere avtale kontrollere et utvalg tilskuddsmottakere. Søker skal ved en slik kontroll kunne legge fram dokumentasjon for hvordan støtten er brukt.

Dersom Norsk musikkråd ikke mottar fullstendig rapport med kopi av alle nødvendige bilag innen avtalt frist, vil tilskuddsbeløpet bli krevd tilbakebetalt.

§ 10: Mislighold

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på Frifond musikk, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.

Midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut.

NMR har rett til å ikke behandle en søknad eller holde penger tilbake dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker:

* har ubetalte krav,

* ikke har levert rapport, eller har levert mangelfull rapport,

* har misligholdt midler eller undersøkes for dette,

* har fått støtte på falsk grunnlag, undersøkes for dette.

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråd og LNU sine støtteordninger.

§ 11: Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 2. desember 2020, og gjelder for tilskuddsåret 2021. Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjer.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre