Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond musikk

Retningslinjer for Frifond musikk

Forvaltes av Norsk musikkråd

§ 1: Formål

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger.

Formålet med Frifond musikk er å øke interessen for musikkaktiviteter på lokalt plan.

§ 2: Målgruppe

Frifond musikk fordeler midler til frivillige lag, foreninger og grupper med musikkaktiviteter.

§ 3: Krav til støtte

For å få støtte må:

– gruppen bestå av minimum tre personer

– gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år. Av gruppens medlemmer/tiltakets deltakere må minimum 1/3 være yngre enn 26 år.

– søkergruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende.

– tiltaket det søkes om støtte til ha et allmennyttig siktemål.

– gruppen ha musikkaktivitet som del av sin virksomhet.

– gruppen ha lokal tilknytning og arrangere aktiviteten i lokalmiljøet.

§ 4: Utenfor tilskuddsordningen

Ikke støtteberettiget er:

– prosjekter som er gjennomført før søknad er sendt inn

– lag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), driver en aktivitet som er organisert i NIF eller har sitt formål knyttet til en idrett eller sport.

– grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investering i utstyr til personlig bruk eller kjøp av underholdningstjenester. Frifond musikk gir dog tilskudd til musikkinstrumenter og musikkutstyr der disse brukes av gruppen. Det gis ikke tilskudd til innkjøp av datautstyr, slik som Macer/PCer/nettbrett/lydkort m.m., selv om disse er ment å brukes i gruppens musikkaktivitet. Vi støtter heller ikke DJ-utstyr. Det er ikke mulig å kjøpe brukt-utstyr.

– grupper som mottar midler fra Frifond organisasjon hos Norsk musikkråd eller LNU.

– bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelse, samvirker eller andelslag.

– grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser.

– grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.

– offentlige organer eller enheter (for eksempel fylke, kommune eller skole) eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud. Prosjekter i forbindelse med kulturskoler og SFO/aktivitetsskole, samt prosjekter der deltakerne evalueres i en studiesammenheng eller der tiltaket er en del av studiet, er ikke støtteberettiget.

– En og samme gruppe kan bare støttes av en av Frifondordningene i samme kalenderår. Søker skal oppgi i søknaden om gruppen har søkt eller mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon, Frifond teater og /eller Frifond barn og unge.

§ 5: Søknadsbeløp

En søkergruppe kan ikke få støtte til ett og samme tiltak eller prosjekt mer enn en gang.

Det gis følgende maksbeløp til de ulike aktivitetene:

a)  Større grupper: max. kr. 10.000,-

b)  Band: max. kr. 6.000,-

c)  Arrangere konsert eller festival: max. kr. 35.000,-

§ 6: Bruk av pengene

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a)  å lønne/honorere og/eller kjøpe/leie varer eller tjenester fra deltakere i aktiviteten, deltakernes nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i.

b)  kjøregodtgjørelse.

c)  til alkohol.

d)  kjøp av underholdningstjenester.

e)  administrasjonskostnader.

Utstyr og tjenester kan ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner.

§ 7: Krav til søknaden

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema på www.frifond.no. Søknaden skal inneholde fullstendig kontaktinformasjon og opplysninger om søkergruppe og kontaktperson, budsjett og beskrivelse av tiltaket.

§ 8: Saksbehandling

Søknader til Frifond musikk behandles fortløpende. Det må dog påberegnes tre uker saksbehandlingstid. Søknader blir skjønnsmessig vurdert og det tildeles tilskudd ut fra at det er begrensede midler i ordningen.

§ 9: Utbetaling av tilskudd

Ved et tilsagn kan tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet, akseptskjema og rapportskjema lastes ned ved innlogging på Min side på www.frifond.no.

Akseptskjemaet er kontrakten mellom Norsk musikkråd og tilskuddsmottaker. Dette må signeres elektronisk av kontaktpersonen. Dersom kontaktpersonen er under 18 år, må akseptskjemaet signeres av ansvarlig person over 18 år.

Den som har signert akseptskjemaet er personlig og økonomisk ansvarlig for at tilskuddet blir brukt i tråd med tilsagnet og disse retningslinjene, og for at rapport leveres innen rapporteringsfristen. Dersom akseptskjemaet ikke er returnert til NMR innen 1 måned bortfaller tilsagnet.

§ 10: Endring av prosjektet

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal Norsk musikkråd informeres om dette så snart som mulig. Søknad om omdisponeringer gjøres via søknadssystemet. Omdisponeringer skal være avklart med saksbehandler før de kan gjennomføres. Midler som ikke er brukt skal tilbakebetales Norsk musikkråd.

§ 11: Klagerett

Det kan klages på vedtak gjort av Norsk musikkråd i forbindelse med søknad om støtte fra Frifond musikk dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen. Klage leveres til NMR gjennom søknadssystemet innen fire uker etter at svar på søknad er sendt fra Norsk musikkråd.

Saksbehandler behandler søknaden på nytt. Søker kan velge å opprettholde klagen dersom en ikke er enig i ny besslutning. Dersom søker velger å opprettholde klagen skal dette meldes skriftlig til Norsk musikkråd innen 3 uker etter at vedtaket er sendt fra Norsk musikkråd. Klagen vil da bli behandlet av styret i Norsk musikkråd. Endelig vedtak gjort av styret kan ikke påklages.

§ 12: Rapporteringskrav

Kontaktpersonen er den som mottar all informasjon og korrespondanse fra Norsk musikkråd og er ansvarlig for at all informasjon i søknaden er korrekt. Kontaktpersonen er også ansvarlig for tilskuddet.

Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi/skannet kopi av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen som står i tilsagnsbrevet og på akseptskjemaet.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst 1 år etter at rapporten er levert.

Dersom Norsk musikkråd ikke mottar fullstendig rapport med kopi av alle nødvendige bilag innen avtalt frist, vil tilskuddsbeløpet bli krevd tilbakebetalt.

§ 13: Innsynsrett

Norsk musikkråd skal hvert år etter nærmere avtale kontrollere et utvalg tilskuddsmottakere. Søker skal ved en slik kontroll kunne legge fram dokumentasjon for hvordan støtten er brukt.

§ 14: Krav om tilbakebetaling

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på Frifond musikk, kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.

Midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut.

§ 15: Ikrafttredelse

Disse retningslinjer gjøres gjeldende fra og med tilskuddsåret 2017.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre