Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond musikk

Retningslinjer for Frifond musikk

Forvaltes av Norsk musikkråd

§ 1: Formål

Ordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger.

Ordningen skal øke interessen for musikkaktiviteter på lokalt plan.

§ 2: Målgruppe

Frivillige lag, foreninger og grupper med musikkaktiviteter for og med barn og ungdom under 26 år.

§ 3: Tilskuddsberettiget

a) Tiltak som kan motta tilskudd

For å få tilskudd må:

 • gruppen bestå av minst tre aktive deltakere,
 • gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år,
 • minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten være yngre enn 26 år,
 • gruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende,
 • tiltaket det søkes støtte til ha et allmennyttig siktemål,
 • gruppen ha musikkaktivitet som del av sin virksomhet,
 • gruppen ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet.

b) Tiltak og kostnader som faller utenfor tilskuddsordningen:

 •  Prosjekter som er gjennomført og kostnader som er påløpt før søknad er sendt inn.
 • Lag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), driver en aktivitet som er organisert i NIF eller har sitt formål knyttet til en idrett eller sport.
 • Grupper som skal drive aktivitet av ren privat karakter, investering i utstyr til personlig bruk eller kjøp av underholdningstjenester. Det kan likevel gis tilskudd til musikkinstrumenter og musikkutstyr der disse brukes av gruppen.
 • Innkjøp av DJ-utstyr, eller datautstyr, som Mac/PC/nettbrett/lydkort m.m., selv om disse er ment å brukes i gruppens musikkaktivitet.
 • Brukt musikkutstyr.
 • Grupper som mottar midler fra Frifond organisasjon hos Norsk musikkråd eller LNU.
 • Bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelse, samvirker eller andelslag.
 • Grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser.
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter.
 • Ordinære driftskostnader.
 • Grupper som mottar fast årlig tilskudd fra bydel, kommune eller fylke.
 • Offentlige organer eller enheter (for eksempel fylke, kommune eller skole) eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud. Prosjekter i forbindelse med kulturskoler og SFO/aktivitetsskole, samt prosjekter der deltakerne evalueres i en studiesammenheng eller der tiltaket er en del av studiet, er ikke støtteberettiget.

En og samme gruppe kan bare støttes av en av Frifondordningene i samme kalenderår. Søker skal oppgi i søknaden om gruppen har søkt eller mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon, Frifond teater og /eller Frifond barn og unge.

§ 4: Krav til søknaden

Søker skal bruke søknadsskjema på www.stotteordninger.no.

Søknaden skal inneholde bla navn på søkergruppe og kontaktperson, budsjett og beskrivelse av tiltaket.

En søkergruppe kan ikke få støtte til ett og samme tiltak eller prosjekt mer enn en gang.

Maksimalt støttebeløp til de ulike aktivitetene:

a)  Større grupper: maksimum kr. 10.000
Herunder leie av studiotid med teknikker.

b)  Band: maksimum kr. 6.000

c)  Arrangere konsert eller festival: maksimum kr. 35.000

Søker er selv ansvarlig for at nødvendig og tilstrekkelig dokumentasjon sendes inn sammen med søknaden. Mangelfulle søknader vil bli avslått.

Det er ingen søknadsfrist i Frifond musikk, søknader blir behandlet fortløpende.

§ 5: Saksbehandling

Søknader til Frifond musikk behandles fortløpende. Det må dog påberegnes tre uker saksbehandlingstid. Søknader blir skjønnsmessig vurdert og det tildeles tilskudd ut fra at det er begrensede midler i ordningen.

§ 6: Klageadgang

Det kan klages på saksbehandlingsfeil ved fordelingsvedtak.

Klage leveres i søknadssystemet innen tre uker etter at vedtaket er sendt.

Søknaden saksbehandles  på nytt. Om søker etter ny beslutning vil opprettholde klagen meldes dette skriftlig til Norsk musikkråd innen tre uker etter at vedtaket er sendt.

Endelig vedtak gjøres da i Norsk musikkråds klageutvalg og kan ikke påklages.

§ 7: Bruk av tilskuddet

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a)  å lønne/honorere og/eller kjøpe/leie varer eller tjenester fra deltakere i aktiviteten, deltakernes nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i.

b)  reise/diett og kjøregodtgjørelse

c)  alkohol

d)  kjøp av underholdningstjenester

e)  administrasjonskostnader

Utstyr og tjenester kan ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner.

Om søker vil bruke tilskuddet til annet enn øremerket formål eller ser at prosjektet må endres, skal det søkes om omdisponering.  Norsk musikkråd skal ha beskjed snarest mulig dersom tiltaket avlyses.

§ 8: Akseptering og utbetaling av tilskudd

Tilsagnsbrev med vilkår for tilskuddet, akseptskjema og rapportskjema lastes ned ved innlogging på www.stotteordninger.no

Akseptskjemaet er kontrakten mellom Norsk musikkråd og tilskuddsmottaker. Dette skal signeres elektronisk av kontaktpersonen. Dersom kontaktpersonen er under 18 år, må akseptskjemaet signeres av ansvarlig person over 18 år eller en foresatt.

Den som har signert akseptskjemaet er personlig og økonomisk ansvarlig for at tilskuddet blir brukt i tråd med tilsagnet og disse retningslinjene, og for at rapport leveres innen rapporteringsfristen. Dersom akseptskjemaet ikke er signert innen tre uker etter at tilsagn er sendt bortfaller tilsagnet.

Tilskuddet betales ut til oppgitt kontonummer etter at tilsagnet er akseptert og eventuelle klager er ferdigbehandlet.

§ 9: Krav til rapportering

Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi/skannet kopi av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen i tilsagnsbrevet.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert. Norsk musikkråd skal hvert år etter nærmere avtale kontrollere et utvalg tilskuddsmottakere. Søker skal ved en slik kontroll kunne legge fram dokumentasjon for hvordan støtten er brukt.

Dersom Norsk musikkråd ikke mottar fullstendig rapport med kopi av alle nødvendige bilag innen avtalt frist, vil tilskuddsbeløpet bli krevd tilbakebetalt.

§ 10: Mislighold

Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering , kan Norsk musikkråd kreve tilskudd tilbakebetalt fra søker.

Utbetalte midler som ikke er brukt, eller midler som ikke ble brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav er sendt ut.

Norsk musikkråd har rett til å ikke behandle en søknad eller holde penger tilbake dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppen i andre saker:

 • har ubetalte krav,
 • ikke har levert rapport, eller har levert mangelfull rapport,
 • har misligholdt midler eller undersøkes for dette,
 •  har fått støtte på falsk grunnlag og undersøkes for dette.

Punktene over gjelder både Frifond og andre av Norsk musikkråd og LNUs støtteordninger.

§ 11: Ikrafttredelse

Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd 15. desember 2021, og gjelder for tilskuddsåret 2022

Endringer i tilskuddsordningen etter vedtak i Stortinget eller i Kulturdepartementets tildelingsbrev kan få følger for disse retningslinjer.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre