Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond barn og unge

Retningslinjer for Frifond barn og unge

Forvaltes av LNU

Disse retningslinjene er vedtatt av LNUs styre 15.12.2017. Gjelder fra og med 01.01.2018. Hold pilen over ordene i blått for å vise hjelpetekst.

1. Hva er formålet med Frifond?

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

 

2. Hvem er målgruppen?

Frifond barn og unge støtter frivillig aktivitet. Grupper som har sin hovedaktivitet knyttet til musikk eller teater skal søke Frifond musikk eller Frifond teater. Gruppen kan bare støttes av én av Frifond-ordningene i samme kalenderår.

 

3. Hva er kravene for å få støtte?

 

For å få støtte må:

a) gruppen bestå av minimum tre personer

b) gruppen arbeide for og med barn og unge under 26 år. Av gruppens medlemmer/aktivitetens deltakere må minimum 1/3 være yngre enn 26 år

c) gruppen arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende

d) aktiviteten det søkes om støtte til ha et allmennyttig siktemål

e) gruppen ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune

f) gruppen gjennomføre aktiviteten basert på frivillig innsats

 

Man kan ikke få støtte til:

g) prosjekter hvor man skal lønne/honorere deltakere eller deltakeres nærmeste

h) prosjekter hvor man skal kjøpe/leie varer eller tjenester fra deltakere, deltakeres nærmeste eller firmaer/organisasjoner disse er involvert i

i) aktivitet av ren privat karakter eller aktivitet som gruppa ikke har organisert selv

j) utstyr til personlig bruk

k) grupper knyttet til en organisasjon som selv får støtte fra Frifond organisasjon (PS! Her finner du oversikten over hvilke organisasjoner som har fått støtte fra Frifond organisasjon)

l) grupper knyttet til en organisasjon som har en barne- og ungdomsorganisasjon som får støtte fra Frifond organisasjon (PS! Her finner du oversikten over hvilke organisasjoner som har fått støtte fra Frifond organisasjon)

m) offentlige organer eller enheter (for eksempel fylke, kommune, kulturskoler, skolefritidsordninger, kommunale fritidsklubber, FAU, aktivitetsskoler eller skoler) eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud (for eksempel undervisning i skoletid, klassetur og skoleavslutning)

n) bedrifter (aksjeselskap, ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak e.a.), stiftelser, samvirker eller andelslag

o) grupper som har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser

p) grupper som omfattes av statlige støtteordninger for tros- og livssynssamfunn, og grupper som er tilknyttet disse

q) grupper som er knyttet til Norges Idrettsforbund (NIF)

 

4. Hva kan man bruke pengene på? 

Frifond barn og unge støtter utgifter som er nødvendige for å gjennomføre en aktivitet. Hva som er nødvendig vil variere fra aktivitet til aktivitet, men driftsutgifter støttes i liten grad.

 

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a) kjøregodtgjørelse

b) innkjøp av filmutstyr eller datamaskiner

c) alkohol

d) administrasjonskostnader

e) kursavgift/deltakeravgift/inngangsbilletter

f) utgifter som direkte eller indirekte er knyttet til innsamlingsaktiviteter

g) innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn

i) uspesifiserte utgifter

 

Det kan gis støtte til særskilte utgifter for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta.

Utstyr og tjenester skal normalt ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner. Hvis dette likevel er nødvendig skal det begrunnes av søker og godkjennes av Frifond barn og unge på forhånd.
Støtte til investeringer kan bare gis dersom gruppa oppleves som særskilt stabil, investeringene er nødvendig for aktiviteten og utstyret kommer en bred gruppe til gode. Dersom det søkes om støtte til investeringer må søker sende inn gyldige vedtekter eller særskilt avtale med tredjepart som viser hva som skjer med eiendeler dersom laget/foreningen/gruppa blir lagt ned.

 

En slik tredjepart må enten:

– selv fylle kravene for å få støtte fra Frifond barn og unge, eller

– være lokallag i en nasjonal organisasjon som får støtte via Frifond organisasjon, eller

– være frivillighetssentral eller kommunal ungdomsklubb

 

5. Hvor mye penger kan man få?

En søkergruppe kan få tildelt maksimalt 35 000 kroner i kalenderåret.

En kontaktperson kan ikke stå ansvarlig for mer enn 35 000 kroner i kalenderåret.

Ett og samme prosjekt kan ikke få støtte mer enn én gang. Det vil si at hvis man får penger fra Frifond barn og unge til et prosjekt kan man ikke få nye penger til akkurat det prosjektet.

Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor man planlegger å gå i overskudd.

 

6. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema på www.frifond.no.

 

Søknaden skal inneholde:

– fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til kontaktpersonen

– fullstendige opplysninger om søkergruppe

– fullstendige opplysninger om prosjektet

– fullstendig budsjett for prosjektet

 

Mangelfulle søknader kan avslås.

Ved voksenstyrte prosjekter må barne- og/eller ungdomsmedvirkning synliggjøres.

 

7. Hvordan vurderes søknaden?

Søknader til Frifond barn og unge behandles løpende. Dersom saksbehandlingstiden overstiger fem uker skal søker ha tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid. Normalt vil ikke nye søknader behandles før gamle saker er avsluttet.

Søknader blir skjønnsmessig vurdert og tildelt støttebeløp ut fra at det er begrensede midler i ordningen. LNU ser på søknadens innhold og det totale budsjettet for å vurdere prosjektets gjennomførbarhet. Prosjekter som ikke anses som gjennomførbare, vil ikke få støtte fra Frifond barn og unge.

LNU kan prioritere søknader som viser at aktiviteten har en tydelig egenmedvirkning fra barn og unge.

Frifond barn og unge kan støtte bestemte deler av et prosjekt, og øremerke støtten til disse. Det kan også gjøres skjønnsmessige kutt i budsjettet.

LNU kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for tilsagnet.

LNU forvalter sine støtteordninger i henhold til norsk lov, internasjonale konvensjoner og LNUs etiske retningslinjer.

 

8. Hvordan får du pengene og hvilket ansvar tar du på deg?

Når søknaden godkjennes blir et tilsagnsbrev og et akseptskjema synlig på ”Min side”. Tilsagnsbrevet inneholder vilkårene for støtten. Du må godkjenne tilsagnsbrevet for å få pengene utbetalt. Det gjør du ved å signere akseptskjemaet.

Akseptskjemaet er kontrakten mellom LNU og søker. Dette må signeres elektronisk av kontaktpersonen på ”Min side”. Dersom kontaktpersonen er under 18 år, må akseptskjemaet signeres av en ansvarlig person over 18 år.

Den som har signert akseptskjemaet er personlig og økonomisk ansvarlig for at støtten blir brukt i tråd med tilsagnet og disse retningslinjene, og for at rapport med kopi/scan av alle bilag (kvitteringer og fakturaer) leveres til LNU innen rapporteringsfristen.

Dersom akseptskjemaet ikke er signert innen to måneder avslås søknaden.

 

9. Hvordan endrer man prosjektet?

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal LNU informeres om dette så fort som mulig. Hvis du skal endre budsjettet må du først søke om omdisponering. Søknad om omdisponering gjøres via ”Min side”. Omdisponeringer skal godkjennes av  saksbehandler før de kan gjennomføres.

 

10. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak gjort av LNU i forbindelse med søknad om støtte fra Frifond barn og unge dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene.

Klage leveres til LNU gjennom Min side på frifond.no innen tre uker etter at svar på søknad er sendt fra LNU.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom saksbehandler ser at det ikke vil være mulig å overholde dette, skal klager få beskjed om det så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor søker med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.

Søker kan velge å opprettholde klagen dersom en ikke er fornøyd med resultatet av klagebehandlingen. Dersom søker velger å opprettholde klagen skal denne leveres til LNU på ”Min side” innen tre uker etter at vedtaket er sendt fra LNU. Ved opprettholdelse av klage kan søker kun klage på anvendelsen av retningslinjene.

Opprettholdt klage behandles av LNUs særskilte klageutvalg som møtes 4-6 ganger per år. Saksbehandler skal så snart som mulig etter at klage er mottatt gi beskjed til søker angående klageutvalgets møtedato. Endelig vedtak oversendes søker fra generalsekretæren i LNU. Endelig vedtak fra LNUs særskilte klageutvalg kan ikke videre påklages.

 

11. Hva er kravene til rapportering?

Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi/scan/bilde av alle nødvendige bilag (kvitteringer og fakturaer) innen fristen som står i tilsagnsbrevet og på akseptskjemaet. Regnskapet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter.

Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse. Gyldige bilag kan være for eksempel fakturaer eller kassakvitteringer. LNU kan på forespørsel fra søker sende ut et skjema som i utfylt og signert stand godkjennes som bilag. Mottakere av honorar har selv ansvar for å oppgi sine inntekter til ligningsmyndighetene.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert.

Dersom prosjektet innebærer at det blir laget en form for materiell (magasin, brosjyre, film el.), skal søker sende et eksemplar til Frifond elektronisk eller per post.

Dersom LNU ikke mottar fullstendig rapport med kopi av alle nødvendige bilag innen avtalt frist, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

 

12. Hva er LNUs rett og plikt til innsyn?

LNU besøker hvert år enkelte søkere som har fått støtte.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at støtte er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at søker framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering.

Dersom det slås fast at søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger vil LNU anse at støtten er gitt på falskt grunnlag.

Frifond barn og unge er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet §10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

 

13. Kan LNU holde tilbake støtte?

LNU har rett til å holde tilbake støtte, ikke behandle eller avslå en søknad dersom det er mistanke om at søker har misligholdt støtte fra Frifond barn og unge, har ubetalte krav hos LNU som har passert betalingsfristen, eller at støtte fra Frifond eller andre støtteordninger er mottatt på falskt grunnlag. Dersom det oppdages at søker oppgir falsk informasjon, forbeholder LNU seg retten til å avvise søknaden.

LNU har rett til å holde tilbake støtte ved mangelfull rapportering på Frifond barn og unge eller andre av LNUs støtteordninger.

Dersom årsaken til tilbakeholdelsen ikke opphører innen rimelig tid, kan søknaden avslås.

 

14. Må jeg betale tilbake støtte?

Ved mislighold av støtte, dersom støtte er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering på søknad, kan LNU kreve støtten tilbakebetalt fra søker.

Overskudd, støtte som ikke er brukt, eller støtte som ikke er brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav om dette er sendt ut.

LNU sender krav som ikke er innfridd til inkasso.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre