Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond barn og unge

Retningslinjer for Frifond barn og unge

Forvaltes av LNU

Gjelder fra 01.01.2023. Hold pilen over ordene i grønt for å vise hjelpetekst.

1. Hva er formålet med Frifond?

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

2. Kan gruppa vår få støtte?

For å få støtte må gruppa:

a) være en frivillig gruppe

b) bestå av minst tre personer, og minst 1/3 av personene må være under 26 år

c) arbeide etter demokratiske prinsipper

Gruppa får ikke støtte dersom dere:

d) er et offentlig organ eller enhet, eller tilknyttet disse. Eksempler er skoler, aktivitetsskoler, elevråd, FAU og kommunale ungdomsklubber. Offentlige ansatte kan ikke søke i virke av sin stilling.

e) er registrert i Enhetsregisteret som noe annet enn «forening/lag/innretning». Gruppa behøver ikke være registrert i Enhetsregisteret for å få støtte.

f) har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser

g) er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF)

h) er sentralleddet i en organisasjon som har lokallag

i) omfattes av statlige støtteordninger for tros- og livssynssamfunn, eller er tilknyttet en gruppe som er omfattet av slike ordninger

j) bryter eller motarbeider norsk lov eller samarbeider med noen som gjør det

En gruppe kan hvert kalenderår få støtte fra enten Frifond barn og unge, Frifond teater, Frifond musikk eller Frifond organisasjon.

En gruppe som er tilknyttet en organisasjon som får penger fra Frifond organisasjon kan ikke få støtte fra de andre Frifond-ordningene. Det samme gjelder dersom gruppa er tilknyttet en organisasjon som har en barne- og ungdomsorganisasjon som får penger fra Frifond organisasjon.

3. Kan prosjektet vårt få støtte?

For å få støtte må prosjektet:

a) være organisert av gruppa selv

b) gjennomføres basert på frivillig innsats

c) være for og med barn og ungdom

d) gjennomføres i lokalmiljøet

 

Prosjektet får ikke støtte hvis:

e) det helt eller delvis er et offentlig ansvar eller tilbud

f) det er av privat karakter

g) gruppas medlemmer eller deres nærmeste skal betales

h) varer eller tjenester skal kjøpes eller leies fra gruppas medlemmer, deres nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i

i) inntekter skal gis bort

j) det er teaterprosjekt eller et musikkprosjekt

4. Hva kan man bruke pengene på? 

Frifond barn og unge støtter utgifter som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt. Hva som er nødvendig vil variere fra prosjekt til prosjekt. Alle utgifter må spesifiseres i budsjettet. Uspesifiserte utgifter vil ikke støttes.

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a) administrasjonskostnader eller rene driftsutgifter

b) årsmøter/styremøter

c) alkohol og tobakk

d) innkjøp av filmutstyr eller datamaskiner

e) innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn

f) inngangsbilletter

g) kjøregodtgjørelse

h) kursavgift/deltakeravgift

i) utgifter som direkte eller indirekte er tilknyttet innsamlingsaktiviteter

j) utstyr til personlig bruk

k) varer eller tjenester som er ulovlige i Norge

Støtte til investeringer og tredjepartsavtale:

Støtte til investering i dyrt utstyr kan bare gis dersom
– gruppa er særskilt stabil
– utstyret skal eies av gruppa
– utstyret er nødvendig for prosjektet
– utstyret skal brukes av mange personer
– utstyret ikke kan leies, eller er uhensiktsmessig å leie

Dersom det skal gis støtte til investeringer må søker sende inn gyldige vedtekter eller avtale med tredjepart som viser hva som skjer med investeringene dersom gruppa blir lagt ned.

Kjøp fra privatpersoner

Utstyr og tjenester skal normalt ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner. Hvis dette likevel er nødvendig skal det begrunnes av søker og godkjennes av saksbehandler på forhånd.

5. Hvor mye penger kan man få?

En gruppe kan få tildelt maksimalt 35 000 kroner i kalenderåret.

En person kan være juridisk ansvarlig for maksimalt 35 000 kroner fra Frifond barn og unge i kalenderåret.

Ett og samme prosjekt kan ikke få støtte fra Frifond mer enn én gang. Det vil si at hvis man får penger til et prosjekt kan man ikke få mer penger til akkurat det prosjektet.

Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor man planlegger å gå i overskudd.

6. Hva må vi gjøre for å få pengene utbetalt?

Når LNU godkjenner en søknad, blir et tilskuddsbrev gjort tilgjengelig i søknadsportalen for signering. Tilskuddsbrevet er et kontraktsforslag til juridisk ansvarlig fra LNU. Kontrakten inngås ved at juridisk ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk og at LNU godkjenner signeringen. Dersom tilskuddsbrevet ikke er signert innen én måned blir vedtaket om støtte opphevet og søknaden avslått.

Juridisk ansvarlig er en myndig fysisk person, som har det juridiske ansvaret for prosjektet. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er organisasjonen juridisk ansvarlig inngår avtale med.

Ved å signere tilskuddsbrevet elektronisk blir juridisk ansvarlig personlig og økonomisk ansvarlig for at støtten blir brukt i tråd med kontrakten og disse retningslinjene, og for at rapport leveres til LNU innen rapportfristen.

7. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema på www.frifond.no.

 

Søknaden skal inneholde:

– fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til søker

– fullstendige opplysninger om gruppa

– fullstendige opplysninger om prosjektet

– fullstendig budsjett for prosjektet

Mangelfulle søknader kan avslås.

8. Hvordan vurderes søknaden?

Søknader til Frifond barn og unge behandles løpende av LNU.

Dersom saksbehandlingstiden overstiger fem uker skal søker ha tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid. Normalt vil ikke nye søknader behandles før gamle saker er avsluttet.

Søknader blir skjønnsmessig vurdert. LNU ser på søknadens innhold og det totale budsjettet for å vurdere prosjektets gjennomførbarhet. Prosjekter som ikke anses som gjennomførbare, vil få avslag.

LNU kan støtte bestemte deler av et prosjekt, og øremerke støtten til disse. Det kan også gjøres kutt i budsjettet, grunnet i skjønn, forvaltningspraksis eller hvor mye penger støtteordningen har.

LNU kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for støtten.

LNU kan gjøre unntak fra enkelte punkter i retningslinjene for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta i frivillig aktivitet

9. Kan man endre prosjektet etter at man har fått støtte?

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal LNU informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponering av budsjettet gjøres i søknadsportalen. Omdisponering og andre endringer av prosjektet skal være godkjent av saksbehandler før endringen gjøres.

10. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. Klage leveres gjennom søknadsportalen innen tre uker etter vedtak.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom det vil ta lenger tid, skal klager få beskjed om det så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor søker med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.

Søker kan velge å opprettholde avslåtte eller avviste klager. Opprettholdt klage skal leveres via søknadsportalen innen tre uker etter det nye vedtaket.

Opprettholdt klage behandles av LNUs klageutvalg som møtes 6-8 ganger per år. Søker inviteres til å være med på møtet, så snart møtedato er satt. Endelig vedtak oversendes søker via søknadsportalen. Klageutvalgets vedtak er endelig, og kan ikke klages på.

11. Hva er kravene til rapportering?

Ved å signere tilskuddsbrevet forplikter juridisk ansvarlig seg til å sørge for at rapport og bilag blir levert. Rapporteringen gjøres ved å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi av alle prosjektets bilag innen fristen som står i tilskuddsbrevet. Regnskapet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter.

Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU godkjenner ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter som bilag. Bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa godkjennes heller ikke.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse.

Bilag fra privatpersoner må inneholde selgers/utleiers signatur. LNU har en mal på bilag som kan brukes ved kjøp og leie fra privatpersoner.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert.

Om prosjektet resulterer i et produkt som kan deles med andre, skal søker sende et eksemplar til LNU sammen med rapporten. Produktet kan sendes digitalt.

12. Hvem har rett til innsyn i prosjektet, og hva kan de kreve?

LNU har rett til å besøke prosjekter som har fått støtte.

LNU kan kreve at det føres deltakerliste, og at det gis innsyn i deltakerlisten etter at prosjektet er gjennomført.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller at støtten er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at søker framlegger mer dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering.

LNU har ansvaret for Frifond teater og Frifond barn og unge, mens NMR har ansvaret for Frifond musikk. Ved å sende inn søknad til Frifond gir du både LNU og NMR tilgang til søknaden. Dersom en søknad er sendt til feil støtteordning, vil den overføres til riktig støtteordning for behandling.

Frifond er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet § 10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

13. Kan tidligere saker påvirke søknaden?

LNU har rett til å holde tilbake penger, eller ikke behandle søknader dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppa i andre saker:
a) har ubetalte krav
b) ikke har levert rapport, eller har levert mangelfull rapport
c) er mistenkt for mislighold av midler eller for å ha fått midler på falskt grunnlag

Dersom søker ikke retter slike forhold innen rimelig tid, kan søknaden avslås. Eventuelle vedtak om støtte vil i tilfelle trekkes.

LNU har rett til å avslå søknader fra personer som har misligholdt midler eller fått støtte på falskt grunnlag tidligere.

Retten til å holde tilbake midler, avslå eller ikke behandle søknader etter dette punktet gjelder både søknader til Frifond og andre av LNU sine støtteordninger.

14. Kan LNU kreve tilbake penger?

Prosjektoverskudd, penger som ikke er brukt, eller penger som ikke er brukt i tråd med avtalen kan kreves tilbake, med 14 dagers betalingsfrist. Det samme gjelder ved mangelfull rapportering eller dersom støtte er gitt på falskt grunnlag.

LNU kan sende krav som ikke er innfridd til inkasso.

LNU kan innvilge nedbetalingsplan ved krav om tilbakebetaling. Nedbetalingsplanen er rentefri. Minimalt terminbeløp i en slik avtale er 1 000 kroner, og maksimal nedbetalingstid er to år. Hvis et terminbeløp ikke betales innen avtalt frist kan LNU anse avtalen som brutt, og kreve tilbake hele beløpet med to ukers betalingsfrist.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre