Retningslinjer > Retningslinjer for Frifond barn og unge

Retningslinjer for Frifond barn og unge

Forvaltes av LNU

Disse retningslinjene er vedtatt av LNUs styre 14.12.2018, og gjelder fra og med 01.01.2019. Hold pilen over ordene i blått for å vise hjelpetekst.

1. Hva er formålet med Frifond?

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner og grupper med ulike formål og aktivitetsgrunnlag.

 

2. Kan gruppa vår få støtte?

For å få støtte må gruppa:

a) være en frivillig gruppe

b) bestå av minst tre personer, og minst 1/3 av personene må være under 26 år

c) arbeide etter demokratiske prinsipper

 

Gruppa får ikke støtte dersom dere:

d) er et offentlig organ eller enhet (for eksempel en skole, aktivitetsskole eller FAU)
Offentlige ansatte kan ikke være søker i virke av sin stilling

e) er en bedrift, stiftelse, samvirke eller andelslag

f) har forretningsdrift som formål eller tjener kommersielle interesser

g) er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF)

h) er tilknyttet en organisasjon som selv får støtte fra Frifond organisasjon

i) er tilknyttet en organisasjon som har en barne- og ungdomsorganisasjon som får støtte fra Frifond organisasjon

j) omfattes av statlige støtteordninger for tros- og livssynssamfunn, eller er tilknyttet en gruppe som er omfattet av slike ordninger

k) har fått støtte fra en annen Frifond-ordning i løpet av dette kalenderåret

 

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at all støtten kreves tilbake.

 

3. Kan prosjektet vårt få støtte?

 

For å få støtte må prosjektet:

a) være organisert av gruppa selv

b) gjennomføres basert på frivillig innsats

c) være for og med barn og ungdom

d) gjennomføres i lokalmiljøet

 

Prosjektet får ikke støtte hvis:

e) det helt eller delvis er et offentlig ansvar eller tilbud

f) det er av ren privat karakter eller på annen måte ikke har et allmennyttig siktemål

g) gruppas medlemmer eller deres nærmeste skal betales

h)varer eller tjenester skal kjøpes eller leies fra gruppas medlemmer, deres nærmeste eller firmaer og organisasjoner disse er involvert i

i) inntekter skal gis bort

 

Teaterprosjekter skal søkes om fra Frifond teater, musikkprosjekter skal søkes om fra Frifond musikk.

Brudd på reglene i denne bestemmelsen kan føre til at all støtten kreves tilbake.

 

4. Hva kan man bruke pengene på? 

Frifond barn og unge støtter utgifter som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt. Hva som er nødvendig vil variere fra prosjekt til prosjekt.

 

Midlene fra støtteordningen kan ikke benyttes til:

a) administrasjonskostnader eller rene driftsutgifter

b) alkohol

c) innkjøp av filmutstyr eller datamaskiner

d) innkjøp eller aktivitet som er gjennomført før søknad er sendt inn

e) inngangsbilletter

f) kjøregodtgjørelse

g) kursavgift/deltakeravgift

h) utgifter som direkte eller indirekte er tilknyttet innsamlingsaktiviteter

i) utstyr til personlig bruk

j) uspesifiserte utgifter

 

Støtte til investeringer og tredjepartsavtale:

Støtte til investering i dyrt utstyr kan bare gis dersom

 • gruppa er særskilt stabil
 • utstyret skal eies av gruppa
 • utstyret er nødvendig for prosjektet
 • utstyret skal brukes av mange personer
 • utstyret ikke kan leies, eller er uhensiktsmessig å leie

Dersom det skal gis støtte til investeringer må søker sende inn gyldige vedtekter eller avtale med tredjepart som viser hva som skjer med investeringene dersom gruppa blir lagt ned.

En slik tredjepart må enten:

 • selv fylle kravene for å få støtte fra Frifond barn og unge
 • være lokallag i en nasjonal organisasjon som får støtte via Frifond organisasjon
 • være frivillighetssentral eller kommunal ungdomsklubb

 

Kjøp fra privatpersoner og andre hensyn

Utstyr og tjenester skal normalt ikke leies eller kjøpes fra privatpersoner. Hvis dette likevel er nødvendig skal det begrunnes av søker og godkjennes av saksbehandler på forhånd.

Det kan gis støtte til særskilte utgifter for å gjøre det mulig for barn og unge med spesielle behov å delta.

 

5. Hvor mye penger kan man få?

En gruppe kan få tildelt maksimalt 35 000 kroner i kalenderåret.

En søker kan stå ansvarlig for maksimalt 35 000 kroner fra Frifond barn og unge i samme kalenderår.

Ett og samme prosjekt kan ikke få støtte fra Frifond mer enn én gang. Det vil si at hvis man får penger til et prosjekt kan man ikke få mer penger til akkurat det prosjektet.

Det kan ikke gis støtte til prosjekter hvor man planlegger å gå i overskudd.

 

6. Hvem har ansvaret for prosjektet?

Søker er en fysisk person, som har sendt inn en søknad i eget navn, på vegne av en gruppe.

Juridisk ansvarlig er en fysisk person, som har det juridiske ansvaret for prosjektet. Vanligvis er søker juridisk ansvarlig, men om søker ikke er myndig må det utpekes en annen juridisk ansvarlig.

LNU er organisasjonen som forvalter Frifond barn og unge.

 

Når LNU godkjenner en søknad, blir det sendt en e-post til søker med tilbud om støtte. Dette er et tilsagnsbrev, som inneholder vilkårene for støtten. Samtidig blir akseptskjema gjort tilgjengelig i søknadsportalen. Akseptskjemaet er en kontrakt mellom juridisk ansvarlig og LNU. Kontrakten inngås ved at juridisk ansvarlig signerer akseptskjemaet elektronisk.

Ved å signere kontrakten blir juridisk ansvarlig personlig og økonomisk ansvarlig for at støtten blir brukt i tråd med kontrakten og disse retningslinjene, og for at rapport leveres til LNU innen rapporteringsfristen.

Dersom akseptskjemaet ikke er signert innen to måneder avslås søknaden.

 

7. Hvilke krav stilles til søknaden?

Søker skal fylle ut elektronisk søknadsskjema på www.frifond.no.

 

Søknaden skal inneholde:

– fullstendige opplysninger og kontaktinformasjon til søker

– fullstendige opplysninger om gruppa

– fullstendige opplysninger om prosjektet

– fullstendig budsjett for prosjektet

 

Mangelfulle søknader kan avslås.

Ved voksenstyrte prosjekter må barne- og/eller ungdomsmedvirkning synliggjøres.

 

8. Hvordan vurderes søknaden?

Søknader til Frifond barn og unge behandles løpende av LNU.

Dersom saksbehandlingstiden overstiger fem uker skal søker ha tilbakemelding om beregnet saksbehandlingstid. Normalt vil ikke nye søknader behandles før gamle saker er avsluttet.

Søknader blir skjønnsmessig vurdert og tildelt støttebeløp ut fra hvor mye penger støtteordningen har. LNU ser på søknadens innhold og det totale budsjettet for å vurdere prosjektets gjennomførbarhet. Prosjekter som ikke anses som gjennomførbare, vil ikke få støtte.

 

LNU kan prioritere søknader som viser at aktiviteten har en tydelig egenmedvirkning fra barn og unge.

LNU kan støtte bestemte deler av et prosjekt, og øremerke støtten til disse. Det kan også gjøres skjønnsmessige kutt i budsjettet.

LNU kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for støtten.

LNU forvalter sine støtteordninger i henhold til norsk lov, internasjonale konvensjoner og LNUs etiske retningslinjer.

 

9. Kan man endre prosjektet etter at man har fått støtte?

Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal LNU informeres om dette så fort som mulig. Søknad om omdisponering av støtten gjøres i søknadsportalen. Omdisponeringer skal være godkjent av saksbehandler før de kan gjennomføres.

 

10. Hvordan klage på et vedtak?

Det kan klages på vedtak dersom søker mener at det har skjedd feil i saksbehandlingen, eller at vedtaket er i strid med retningslinjene. Klage leveres gjennom søknadsportalen innen tre uker etter vedtak.

Normal saksbehandlingstid for klager er inntil tre uker. Dersom det vil ta lenger tid, skal klager få beskjed om det så snart som mulig.

Saksbehandler gjør et nytt vedtak. Vedtaket skal begrunnes overfor søker med henvisning til retningslinjene eller faglig vurdering.

Dersom søker vil opprettholde klagen skal det leveres ny klage via søknadsportalen innen tre uker etter det nye vedtaket. Ved opprettholdelse av klage kan søker kun klage på anvendelsen av retningslinjene.

Opprettholdt klage behandles av LNUs særskilte klageutvalg som møtes 6-8 ganger per år. Søker inviteres til å være med på møtet, så snart møtedato er satt. Endelig vedtak oversendes søker via søknadsportalen. Klageutvalgets vedtak er endelig, og kan ikke klages på.

 

11. Hva er kravene til rapportering?

Ved å signere akseptskjemaet forplikter juridisk ansvarlig seg til å sørge for at rapport og bilag blir levert. Dette gjøres ved å fylle ut og levere rapportskjemaet med kopi av alle prosjektets bilag innen fristen som står i tilsagnsbrevet og på akseptskjemaet. Regnskapet skal inneholde alle prosjektets inntekter og utgifter.

Eksempler på gyldige bilag er kvitteringer og fakturaer. LNU kan på forespørsel fra søker sende ut et skjema som i utfylt og signert stand godkjennes som bilag. Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler, bankterminalutskrifter eller nettbankutskrifter, eller bilag som er adressert til andre enn gruppa eller enkeltpersoner i gruppa.

Bilag skal inneholde navn, adresse og fødselsdato eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, beløp og dato for salg eller leveranse.

Søker skal oppbevare originale bilag i minst ett år etter at rapporten er levert.

Dersom prosjektet resulterer i et produkt som kan deles med andre, skal søker sende et eksemplar til LNU sammen med rapporten. Produktet kan sendes elektronisk.

Dersom LNU ikke mottar fullstendig rapport med kopi av prosjektets bilag innen avtalt frist, vil støttebeløpet bli krevd tilbakebetalt.

 

12. Hva er LNUs rett og plikt til innsyn?

LNU besøker hvert år enkelte søkere som har fått støtte.

LNU har rett til innsyn i relevante regnskapsbilag. Ved mistanke om mislighold eller om at støtte er gitt på falskt grunnlag, kan LNU kreve at søker framlegger ytterligere dokumentasjon enn det som kreves ved normal rapportering, for å avkrefte en slik mistanke.

LNU kan kreve innsyn i deltakerlisten etter at arrangementet er gjennomført.

Dersom det blir dokumentert at søker bevisst har gitt LNU feil opplysninger om gruppa og/eller prosjektet, eller om bruk av støtten, vil LNU anse at støtten er gitt på falskt grunnlag.

 

Frifond barn og unge er finansiert via Stortinget og Kulturdepartementet. Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan med hjemmel i Bevilgningsreglementet §10,2 foreta kontroll med at statstilskudd blir anvendt etter forutsetningene.

 

13. Kan LNU holde tilbake penger?

LNU har rett til å ikke behandle en søknad eller holde tilbake penger dersom søker, juridisk ansvarlig eller gruppa i andre saker:

 • har ubetalte krav
 • ikke har levert rapport, eller levert mangelfull rapport
 • har misligholdt midler eller er mistenkt for dette
 • har fått støtte på falskt grunnlag, eller er mistenkt for dette

 

Punktene over gjelder både Frifond og andre av LNU sine støtteordninger

 

Dersom årsaken til tilbakeholdelsen ikke opphører innen rimelig tid, kan søknaden avslås.

 

14. Kan LNU kreve tilbake penger?

Ved mislighold av støtte, dersom støtte er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan LNU kreve penger tilbakebetalt fra juridisk ansvarlig.

Prosjektoverskudd, penger som ikke er brukt, eller penger som ikke er brukt slik det ble forutsatt i tilsagnsbrevet, skal tilbakebetales innen 14 dager etter at krav om dette er sendt ut.

LNU sender krav som ikke er innfridd til inkasso.

Retningslinjer for støtte

Jeg vil søke støtte for å

Gå videre